Behandelovereenkomst en voorwaarden

Hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden, zoals vermeld op deze website.

De behandelovereenkomst ingebed in het afsprakenformulier brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden (zie tevens de algemene voorwaarden). Met het invullen van de intake vragenlijsten verklaren beide partijen kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden. Op onze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

In het kader van transparantie in de zorg en het steeds mondiger worden van de cliënt wil de overheid graag dat voor iedereen duidelijk is waar men mee bezig is. Daarom wordt er voor aanvang van de behandeling deze behandelovereenkomst met u afgesloten. Hierin staan alle rechten en plichten van beide partijen netjes op een rij. Zo weet u wat u van uw behandelaar mag verwachten en waar u zelf aan moet voldoen. Het maakt ook duidelijk wat uw rechten zijn.

De Orthomoleculair Therapeut, is gehouden te handelen conform de juiste passende regelgeving van en MBOG en KAB.

 • De cliënt verplicht zich middels een intake- / anamneseformulier relevante informatie aan de behandelaars te verstrekken.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 klokuren van te voren) telefonisch af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De Orthomoleculair Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt de behandelprocedure weliswaar gecontroleerd, het dossier wordt echter geanonimiseerd.
 • De behandelaar mag zonder toestemming van cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten. De behandelaar verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen.
 • De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut, diëtist of arts, indien zijn behandeling niet is geëigend en/of toereikend is.
 • De behandelaar is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de behandelaar de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de behandelaar een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de behandelaar in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De behandelaar kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten per direct beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De behandelaar zal in een dergelijke situatie indien gewenst, de hulpvrager naar een kundige vervanger doorverwijzen.
 • Betalingswijze van de behandeling geschiedt door contante betaling of bankovermaking.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de betreffende behandelaar. Zie ook klachtenpagina op deze website.
 • Uiteraard maken cliënt en behandelaar aanvullende afspraken over de inhoud en duur van de behandeling: waar, wat, hoe, wanneer, wie, waarmee e.d.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is 15 jaar gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve bij eerder overlijden van de minderjarige. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • U heeft het recht op inzage van de bewaarde medische en persoonsgegevens.
 • U heeft het recht op rectificatie van uw gegevens.
 • U heeft het recht om al uw gegevens te laten wissen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘zitting fysiotherapie’;
 • de kosten van het consult.

Akkoordverklaring

Door gebruik te maken van onze diensten en consulten, verklaart u deze behandelovereenkomst te hebben gelezen en zich akkoord met deze behandelovereenkomst.

Delen op

Tweet

Wat klanten over ons vinden